Prace na temat Słownika pojęciowego języka staropolskiego online i wykorzystujące zawarty w nim materiał

Sieradzka-Baziur B. (2010). Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej ród, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Rodzina w języku i kulturze, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 59-72.

Sieradzka-Baziur B. (2011). Projektowany Słownik pojęciowy języka staropolskiego i jego przydatność w badaniach naukowych oraz w procesie dydaktycznym, [w:] M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek (red.), Nie tylko o dydaktyce …, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 341-350.

Sieradzka-Baziur B. (2012). O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, „Język Polski”, XCII, z. 2, s. 81-91.

Sieradzka-Baziur B. (2015). Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 9, s. 369-379.

Sieradzka-Baziur B., Duska J., Kajtoch K., Mika D. (2016). Słownik pojęciowy języka staropolskiego − charakterystyka, „Język Polski”, XCVI, z. 3, s. 68-79.

Sieradzka-Baziur B. (2016). Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych, „Horyzonty Wychowania”, 15 (36), s. 109-125.

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D. (2016). Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, [w:] M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda (red.), W kręgu dawnej polszczyzny II, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, s. 287-300.

Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K. (2016). Pojęcie język w dwóch słownikach inspirowanych kategoryzacją semantyczną Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga (Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich i Słownik pojęciowy języka staropolskiego), [w: ] J. Klimek-Grądzka, M. Nowak (red.), Dawne z nowym łącząc … In memoriam Mariani Kucała, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 101-118.

Sieradzka-Baziur B. (2017). Semantyka historyczna zakres badań i ich wyniki, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 234, Studia Linguistica 12, s. 226-237.

Sieradzka-Baziur B. (2017). Semanticzna struktura „Poniattievoho slovnyka staropolskoji movy” onlajn, „Visnyk”, 2 (86), s. 115-129.

Sieradzka-Baziur B. (2018). Pojęcie EDUKACJA w średniowieczu, [w:] M. Chrost i K. Jakubiak (red.), Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, s. 169-181.

Mika D. (2020), Trwałość i przemiany staropolskiej leksyki z zakresu procesów poznawczych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

Sieradzka-Baziur B. (2020). Onomazjologiczny słownik online. Metodologia. zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Sieradzka-Baziur B. (2021). Reprezentacje leksykalne pojęć CHRZEST. CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 332, Studia Linguistica 16, s. 185-198. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/8999/8200

B. Sieradzka-Baziur, 2022, Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna, Annales Universitatus Paedagogicae Cracoviensis, Folia 351, Studia Linguistica 17 (2022), s. 222-234.