Prace na temat słownika

B. Sieradzka-Baziur, 2010, Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej „ród” (w:) Rodzina w języku i kulturze, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski , s. 59-72.

B. Sieradzka-Baziur, 2011, Projektowany „Słownik pojęciowy języka staropolskiego i jego przydatność w badaniach naukowych oraz w procesie dydaktycznym (w:) Nie tylko o dydaktyce Księga pamiątkowa ofiarowana pani profesor Annie Grochulskiej, pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski, s. 341-350.

B. Sieradzka-Baziur, 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, Język Polski XCII, z. 2, s. 81-91.

B. Sieradzka-Baziur, 2015, Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, Poznańskie Studia Slawistyczne, 9, s. 368-379.

B. Sieradzka-Baziur, K. Kajtoch, D. Mika, 2016, Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 287-300.

B. Sieradzka-Baziur, K. Kajtoch, D. Mika, J. Duska, 2016, Słownik pojęciowy języka staropolskiego-charakterystyka, Język Polski, XCVI, 3, s. 68-79.

B. Sieradzka-Baziur, K. Kajtoch, 2016, Pojęcie język w dwóch słownikach inspirowanych kategoryzacją semantyczną Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga (Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich i Słownik pojęciowy języka staropolskiego) , (w: ) Dawne z nowym łącząc … In memoriam Mariani Kucała, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 101- 118.